• मंगलबार ३-२३-२०७७/Tuesday 07-07-2020
रंगमञ्च

देशभरका सक्रिय नाट्य संस्थाहरुद्वारा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई ध्यानाकर्षण पत्र

काठमाडौं । कोभिड-१९ को कारण कला साहित्यको क्षेत्रमा रङ्गमञ्च सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको सन्दर्भमा विभिन्न माग सहित नेपालका सक्रिय नाट्य संस्थाहरुले नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान समक्ष ध्यानाकर्षणख पत्र बुझाएको छ । 

 

नेपाली रङ्गमञ्च सदैव अभिभावकत्वविहिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भ केलाउँदै प्रतिष्ठानलाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्न आग्रह सहित नेपाल भरका नाटकघर सहितका नाट्य संस्थाहरुको अगुवाईमा ९ बुँदे माग सहित संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र उपकुलपति हरिहर शर्मा समक्ष बुझाइएको हो । 

 

ध्यानाकर्षण पत्रमा कोरोना महामारीको समयमा स्वतन्त्र नाट्य संस्थाहरुले नेपाली रङ्गमञ्चको प्राप्ति जोगाउन अनेकन प्रयासहरु गरिरहेता पनि सरकारको कानुनी रुप मै गठन हुने नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वेवास्ता गरेको गुनासो समेत गरिएको छ । 

 

वर्तमान समयमा रङ्गकर्मीहरु संकटबाट गुज्रिरहेकोले पलायन हुने अवस्थामा समेत पुग्दै गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल यसतर्फ सचेत हुन प्रतिष्ठानलाई रङ्गकर्मीहरुले आग्रह गरेका छन्।

 

नेपालभरका ५० भन्दा बढी सक्रिय नाट्य संस्थाको संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा तत्काल राहतमुखी र सिर्जनात्मक कार्यक्रमको पहल गर्न, देशभरको रङ्गकर्मीहरुको तथ्यांक राख्न, स्वतन्त्र रङ्गकर्मीको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन, बजेटमा स्वतन्त्र रंगकर्म प्रति सम्बोधन गर्न पहल गर्न, स्थानीय तहसम्म रङ्गमञ्चको स्पष्ट भूमिका कायम राख्न माग गरिएको छ। 

 

ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै उपकुलपति हरिहर शर्माले आफ्नो समयदेखि नै नेपाली रङ्गमञ्चले यस्ता विविध समस्या भोग्दै आएपनि अहिलेसम्म समस्या समाधान र सम्बोधन हुन नसकेको स्वीकार्दै ध्यानकर्षण पत्र अनुसार काम गर्ने बताए । उनले यो महामारीबाट रङ्गकर्मीहरु निकै प्रभावित भएको भन्दै यसको समाधानको उपाय खोजी भइरहेको जनाए । ध्यानाकर्षण पत्रका बुँदाहरु अध्ययन गरी पहलको थालनी गर्ने पनि उनले आश्वासन दिए । 

 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन थिएटर हवको संयोजनमा देशभरका सक्रिय नाट्य संस्थाहरुको सहभागिता र समर्थनमा काठमाडौंमा रहेका नाटकघरसहितको नाट्य संस्थाका प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र रङ्गकर्मीहरु बिहिबार प्रतिष्ठान पुगेका थिए ।

 

 

ध्यानाकर्षण पत्रको पूर्ण पाठ सहित

 

ldltM @)&&÷)#÷!

>Ldfg\ s'nklt Ho'

g]kfn ;ª\uLt tyf gf6\o k|1f k|lti7fg,

u}x|Lwf/f, sf7df8f}+ .

 

af]bfy{–>Ldfg\ pks'nklt Ho',

gf6\o ljefu k|d'v Ho,'

g]kfn ;ª\uLt tyf gf6\o k|1f k|lti7fg,

u}x|Lwf/f, sf7df8f}+ .

 

Wofgfsif{0f kq       

 

sf]le8–!( cfh ;+;f/sf k|fo ;a} dflg;x?sf] nflu 7'nf] r'gf}lt ePsf] 5 .  sf]/f]gf efO/;sf sf/0f ljZj cfqmfGt eO/x]sf] a]nf xfd|f] b]z klg o; dxfdf/Lsf] cg]sf}F lsl;dsf ;+qmd0f / k|efjaf6 u'lh|/x]sf] 5 . o; /f]usf] k|s[ltcg';f/ ef}lts–;fdflhs b'/L sfod ug'{ kg]{ cj:yfdf c? b]zdf em}F g]kfndf klg ns8fpg g} ;/sf/n] ;xh dfWod 7fGof] . ns8fpgsf sf/0fn] ;f/f Aofkf/Aoj;fo rf}k6 eof] . To;}u/L /+ud~rsf] k|lzIf0f, pTkfbg, k|bz{g / Joj;fo yKk eof] .;du| ahf/ / cfd dflg;sf] l:ylt emg\ v:sFb} uPkl5 ;/sf/n] ns8fpgnfO{ v's'nf] t kfof]{ . t/, cem} klg ;fj{hlgs ultljlw jf gf6s3/, l;g]df3/ ;~rfng ug{ ;Sg] l:ylt 5}g . /, of] l:ylt slt nfdf];Dd hfg ;S5 eGg] cg'dfg klg ug{ g;Sg] l:ylt 5 . o:tf] cj:yfdf g]kfnsf :jtGq gf6\o ;+:yf tyf :jtGq /+usdL{x?sf] l:ylt g]kfn ;ª\uLt tyf gf6\o k|1f k|lti7fgnfO{ cjut} 5 .

 

b]ze/ ns8fpg nfu' x'g'eGbf cufl8b]lv g} @% hgfeGbf a9L hd36 x'g gkfpg] egL cfd hgdfg;df hf/L ul/Psf] ;/sf/L lgb]{zg d'tflas g} ;f] ;dob]lv g} g]kfne/sf ;lqmo gf6s3/x? aGb 5g\ / /ª\d~rLo ultljlw klg 7Kk 5g\ . cGo snf ;flxTosf] ljwfh:tf] Psn ?kdf / 3/d} a;]/ cfkm\gf] l;h{gf ug{ ;Sg] / To;nfO{ k|ToIf ?kdf g;lsP klg cfw'lgs dfWodx? k|of]u u/L hgdfg;df k'¥ofpg ;Sg] cj:yf /ª\d~r ljwfdf ;Dej 5}g . sd;]sd xfd|f] h:tf] b]zdf . -lsgeg] ljslzt b]zsf ;/sf/n] n8s8fpgsf] a]nfdf k|l;4 gf6\o ;+:yfx?nfO{ lyP6/ nfOe u/]/ d~rg u/] To;sf] vr{ ;/sf/n] Aoxf]g]{ 3f]if0ff u/] . c? w]/} lsl;dsf ljsNkx? Vff]lhP ._ t/, xfdLsxfF cfh;Dd To:tf] a[xt ljsNk vf]lhPsf] cj:yf 5}g .

 

oBkL o; ns8fpgs} aLrdf g]kfnL /ª\ud~rdf …Sjf/]G6fOg cleofg gf6\o pT;jÚ -lyP6/ dn sLlt{k'/ /ª\d~rsf] cu|;/tfdf_ cfof]hgf ul/of] . o; pT;jdf klxnf d~rg eO;s]sf b]zL–ljb]zL gf6sx?sf] lel8of] er'{cn dfWoddfkm{t\ cfd bz{s;Dd k'¥ofpg] sfo{ eof] . o; ;xf]T;jn] ns8fpgdf a;]sf cfd dflg;x?nfO{ s]xL xb;Dd eP klg b}lgs k6\of/nfUbf] hLjgaf6 clnslt eP klg aflx/ lgsfNof] eGg] xfdLnfO{ nfU5 . /, w]/yf]/ g]kfnL /ª\ud~r / cfd bz{saLrsf] ;fldKotf sfod u¥of] . ns 8fpgs} a]nfdf nfnfafnf /+ud~rn] :s'nsf ljBfyL{x?nfO{ s]lGb|t u/]/ er'{cn gf6s k|ltof]lutf klg uof]{ . To:t}8s8fpgs} a]nfdf b]zdf ePsf 7'nf e|i6frf/, hftLo lx+;f / a]lyltsf] lj?4 lzNkL lyP6/n] gf6s3/ cufl8 -aQL;k'tnL_ ;8sdf ;f+s]lts k|:t'lt÷k|bz{gL klg uof]{ . z}nL lyP6/n] ljZj afnsljtf dxf]T;j / afn lgaGw dxf]T;jsf] cfof]hgf u/]sf] 5 . sf}zL lyP6/ / d~h/L lyP6/n] er'cn Kn]Aofs lyP6/sf] cfof]hgf ul//x]sf]5 .

 

;dli6df x]bf{,of] ;do /ª\usd{df k|ltj4 eP/ o;}nfO{ k]zf agfP/ nfluk/]sf /ª\;+:yf, gf6s3/ tyf ;Dk"0f{ /ª\usdL{x? lgs} ;d:ofdf 5g\ . clwsf+z /ª\usdL{x?n] ;fdfGo b}lgs hLjgofkgdf ;d]t ;d:of ef]lu/x]sf 5g\ . o; ;Gbe{df g]kfnL /ª\ud~r klxn]h:t} cleefjsljlxg ePsf] dx;'; xfdLn] u/]sf 5f}+ . xfdLn] cfzf u/]sf] g]kfn ;/sf/sf] sfg'gL ?kd} ul7t x'g] o; g]kfn ;ª\uLt tyf gf6\o k|1f k|lti7fgn] ;d]t of] tLg dlxgfeGbf a9Lsf] ;do;Dd klg cleefjsTj u|x0f ug]{ vfnsf s'g} klg k|of; gx'Fbf xfdL lrlGtt / b"Mlvt ePsf 5f}+ . cfd /+usdL{x?sf] ljZjf; / cfzf cem} klg g]kfn ;+uLt tyf gf6\o k|lti7fgk|lt b]lvG5 . t/, s;/L ToxfF;Dd cfkm\gf s'/fx? k'of{pg] jf cleefjsTj dx;'; u/fpg] eGg] cGof]n b]lvG5 .

 

o;} ;Gbe{df g]kfnsf ;Dk"0f{ gf6s3/ ;~rfng ul//x]sf gf6\o ;+:yf /:jtGq gf6\o ;+:yfx?aLrsf] s]xL k6ssf] cgnfOg a}7saf6 xfdL Pp6f lg:sif{df k'Uof}F–…g]kfn ;+uLt tyf gf6\o k|lti7fgnfO{ xfdLn] ;w}F cfb/ u/]sf / g]kfnL snf tyf /+ud~r If]qdf 7'nf] of]ubfg u/]sf JolQmTjx?n] g]t[Tj ug'{ ePsf] 5 . pxfFx? g]kfnleq sd{zLn :jtGq /+usdL{ tyf gf6\o;+:yfx?sf] cleefjs xf] . pxfFx?;Dd xfdLn] cfkm\gf s'/fx? k'of{pg' k5{ . o:tf] ;+s6sf] a]nfdf klg xfdL Psh'6 eP/ ;dfwfg vf]h]gf}F eg] xfdL emg\ elTsg] 5f}F / g]kfnL /+ud~r emg\ w/f;foL x'g]5 . o;sf] gsf/fTds c;/ b]z / cfdgful/s;DdnfO{ kg]{5 .To;} cg'?k w]/} ;+:yfx?;Fusf] 5nkmnaf6 cfb/0fLo s'nklt, pks'nklt tyf gf6\o ljefu k|d'v dfkm{t g]kfn ;+uLt tyf gf6\o k|1f k|lti7fg / ;/sf/nfO{ b]xfosf a'Fbfx? lgj]bg u/]sf5f}F .

 

!= sf]/f]gf k|efjkl5 /fHoåf/f cf–cfˆgf lgsfodf kg]{ If]q ;Daf]lwt x'Fbf :jtGq gf6\o ;+:yf / :jtGq /ËsdL{x¿sf] ;d:ofk|lt rf;f] /fVg] / u'gf;f] ;Daf]wg s;}n] klg cfhsf] ldlt;Dd u/]sf] cj:yf 5}g . o; ;Gbe{df g]kfn ;+uLt tyf gf6\o k|1f k|lti7fgn] lng'kg]{ lhDd]jf/L n]cf];\ . :jtGq gf6\o ;+:yf / :jtGq /ËsdL{x¿sf] ;d:of / u'gf;f]nfO{ ;Daf]wg ub}{ cleefjsTj u|x0f ul/of];\ .

 

@= :jtGq /ª\usdL{x?sf] /ª\usd{ u/]/ cfly{s art x'g] cj:yf gePsf] cjut} 5 . o;y{ /ª\usdL{x?n] b}lgs lhljsf ;d]t rnfpg g;Sg] cj:yfaf6 u'lh|g yfln;s]sf]n] o; ;Gbe{df cWoog u/L tTsfn /fxtd"vL sfo{qmd NofOof];\ .

 

#= g]kfnL /ª\ud~rnfO{ xfn gLlh If]qaf6 ;fdflhs u}/;/sf/L ;+:yfsf ?kdf btf{ /x]sf gf6\o ;+:yfx?n] ult lbFb} pbfx/0fLo ?kdf /ª\d~rLo ultljlwnfO{ tLj|tf lbFb} cfPsf] hfgsf/L g} 5 . t/ kl5Nnf] ;do ;+s6df o;/L gLlh If]qaf6 ePsf k|of;x?nfO{ ;+/If0f gug]{ xf] eg] g]kfnL /ª\ud~rn] agfPsf] :yfg km]l/ u'Dg ;Sg] lrGtf a9]sf] 5 . t;y{ g]kfnL /ª\ud~rsf] k|flKt hf]ufpg, o;sf] ;d[l4 / eljio lgdf{0fsf nflu / gf6s3/sf] :yfloTjsf] nflu gLlt tyf sfo{qmd lgdf{0fsf nflu kxn ul/of];\ .

 

$= tTsfnsf nflu g]kfn e/L /x]sf lghL If]qsf gf6s3/ hf] ef8fdf ;~rflnt 5g\ jf tLgsf snfsf/÷sd{rf/L tna ;d:ofnfO{ ;Daf]wg ul/of];\ .

 

%= ;+s6df /x]sf] /ËdGrnfO{ km]l/ Ao'Ftfpg l;h{gfTds sfdx? l;h{gf ug{ kxn ul/of];\ . sf]/f]gf efO/; ;+qmd0f / ns8fpgsf] 6«f]dfaf6 cfd gful/snfO{ aflx/ lgsfNg :j:y hLjgsf] nflu klg /Ëd~rn] 7"nf] e"ldsf v]Ng ;S5 eGg] ljZjf;sf ;fy l;h{gfTds sfo{qmdx? :jtGq gf6\o ;+:yfsf ;fy of]hgf ul/of];\ .

 

^= ;j]{If0fdfkm{t b]ze/L k|ltj4 / ;lqmo /ª\usdL{x?sf] tYofª\s /fVg] sfo{ tTsfn} ;'? ul/of];\ .

 

&= o; k|1f k|lti7fgn] cfˆgf] jflif{s sfo{ of]hgf / ah]6df :jtGq gf6\o ;+:yf / :jtGq /ËsdL{x¿nfO{ klg ;Daf]wg u/f];\ . :jtGq k|lt:kwf{af6 / lgikIf 5gf]6af6 k|lti7fgn] :jtGq gf6\o ;+:yfx?nfO{ gf6\osd{ ug{sf nflu ah]6 lalgof]hg ug]{ sfo{sf] yfngL u/f];\ .

 

*= g]kfnL /ª\ud~rsf] ultlzntf / ;d[l4sf nflu gLlt, of]hgf, cfjZos ah]6sf] vfsf tof/ kf/]/ g]kfn ;/sf/ ;+:s[lt tyf ko{6g dGqfno;Dd k'¥ofOof];\ . o;sf nflu kxn ug]{ pbfx/0fLo sfd ug{ cfFF6 u/f];\ .

 

(= b]zsf] / k|b]zsf] /fhwfgL tyf zx/ s]lGb|t /ª\ud~rLo ultljlwx? eO/xFbf /fHo :t/af6} :yfgLo tx;Dd /ª\ud~rsf] cfjZostfdf hf]8 lbFb} g]kfn ;/sf/;Fu kxnsf] yfngL xf];\ . h;n] ubf{ :jtGq gf6\o ;+:yfx?sf] /fHo;Fusf] ;DaGw k|1f–k|lti7fgn] hf]l8b]cf];\ .

 

pko'{Qm a'Fbfx?df ;Daf]wg ub}{ cleefjsTj u|x0f ug]{ / b'/bzL{ of]hgf Nofpg]df cfzf /fVb} ;DalGwt a'Fbfx? k"/f ug{ g]kfn ;ª\uLt tyf gf6\o k|1f k|lti7fgn] ug]{ sfo{qmd tyf kxndf xfdL ;du| gf6\o ;+:yf, /ª\usdL{, ;Dk"0f{ g]kfnL /ª\ud~rn] ;fy lbg] k|ltj4tf ;d]t hfx]/ ub{5f}+ . /, cfhsf ldlt;Dd :jtGq gf6\o ;+:yf / :jtGq /+usdL{x?n] g]kfnL /+ud~r / ljZj /+ud~rdf u/]sf] ultljlwaf6 g]kfn ;ª\uLt tyf gf6\o k|1f k|lti7fgn] uf}/j dx;'; u/]sf] 5 eGg] ljZjf; /fV5f}F .

 

 

ejbLo,

g]kfnL /ª\ud~rdf gf6s3/ ;lxtsf ;lqmo gf6\o ;+:yfx?

 

;j{gfd lyP6/, sf7df8f}+

cf/f]x0f u'?s'n lj/f6gu/

lzNkL lyP6/, sf7df8f}+

z}nL lyP6/, sf7df8f}+

d08nf lyP6/, sf7df8f}+

lyP6/ dn sLlt{k'/ /ª\ud~r, sf7df8f}+

uGbe{ lyP6/, kf]v/f

kl/jt{g lyP6/, sfFs8le6\6f, emfkf

s'~h lyP6/ sf7df8f}+

sf}zL lyP6/, sf7df8f}+ -syf3]/f_

 

b]ze/sf ;lqmo gf6\o ;+:yfx?

PS6;{\ :6'l8of], sf7df8f}

lyP6/ len]h, sf7df8f}

cgfd gf6\o ;d"x, w/fg

cr]n gf6\o ;d"x, sf7df8f}+

cf6{ :6'l8of], emfkf

cf/De snfsf/?sf] ;d"x, sf7df8f}+

lyP6/ cfsf/, sf7df8f}

;b\efj lyP6, sf7df8f}

vNtL gf6\o ;d"x, sf7df8f}

t/+u gf6\o ;d"x, x]6f}+8f

nf]s ;+rf/, hgsk'/

d~h/L, ndh'ª

r]tgf gf6\o ;d"x, Onfd

sbd lyP6/, bds

k'/fgf] 3/, sf7df8f}+

d08flksf snf ;d"x, sf7df8f}+

:s"n lyP6/, sf7df8f}+

dft[e"ld /+ud~r, ef]hk'/

;'lDgdf lyP6/, sf7df8f}+

jfg jN8{ lyP6/, sf7df8f}+

afb{nL gf6\o ;d"x, sf7df8f}+

s/dg, sf7df8f}+

s0ff{nL cf6{ ;]G6/, s0ff{nL

/+u snf ;d"x, uf]vf{

;u/dfyf gf6\o ;d"x, ;f]n'v'Da'

snfno, O6x/L

lxdfnog lyP6/, sf7df8f}

lyP6/ ;]G6/ km/ lrN8«]g g]kfn

d}lynL ljsfz sf]if, hgsk'/

/fdfgGb o'jf Snj, hgsk'/

j]h k|f=ln= sf7df8f}

l;Ssf OG6/6]gd]G6, sf7df8f}

emf]/fxf6 gf6\o ;d'x, df]/ª

a'4 gf6\o ;d'x, tf}lnxjf

snf;L, sf7df8f}

P:y]l6S; 8fG; :6'l8of] sf7df8f}

cflbOToflb, sf7df8f}

d~h/L lyP6/, :k]; lyP6/, sf7df8f}

;}8fg Gff6\o ;d'x, /fhfk'/ alb{of

 

;+of]hg

lyP6/ xa sf7df8f}

(*%!@@#)@#

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार